ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020


Η υποβολή θα γίνεται μόνο μέσω της Online πλατφόρμας και μόνο μέσα στην προθεσμία υποβολής.

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως προφορικές ανακοινώσεις ή e-posters.

Είναι απαραίτητη η δήλωση του τρόπου παρουσίασης που επιθυμούν οι συγγραφείς, αλλά η τελική επιλογή θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

Η περίληψη υποβάλλεται στα Ελληνικά ή Αγγλικά μόνο εάν πρόκειται για ίδρυμα εξωτερικού.

Το κείμενο της κυρίως περίληψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.