Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας
Ελληνικό Τμήμα IASP & EFIC
Μακρυνίτσας 4-6 – 115 22, Αθήνα
 +30 210.64.44.174
 +30 210.64.21.700
 info@algologia.org
 www.algologia.org

Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόεδρος Αναστασίου Μανώλης
Αντιπρόεδρος Κοκκίνης Κυριάκος
Γεν. Γραμματέας Βαγδατλή Κυριακή
Ταμίας Τζωρτζοπούλου Κατερίνα
Μέλη Αλεξανδροπούλου Κατερίνα
Βαρβέρη Μαριάνθη
Χρονά Ελένη
Σύμβουλος στην EFIC Αναστασίου Μανώλης